Vedtægter§1
Foreningens navn er Nordals Håndboldklub, og foreningen er hjemmehørende under Sønderborg Kommune.

§2
Foreningens formål er at fremme interessen for håndboldspil, samt at samle og oplære personer af begge køn i spillet.
 
§3
Foreningen er medlem af DGI Sønderjylland under "Danske Gymnastik og Idrætsforeninger", samt JHF under DHF og Dansk Idrætsforbund.Bestyrelsen træffer afgørelse om hvorvidt Nordals Håndboldklub skal være medlem af begge foreninger, og kan derudover træffe beslutning om hvad bestyrelsen måtte finde formålstjenligt at være medlem af.
 
§4
Både aktive og passive medlemmer kan optages i foreningen. Medlemmerne udøver idrætten på eget ansvar. Et hvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser, kan af bestyrelsen sættes i karantæne eller ekskluderes. Bestyrelsen har ved en flertalsbeslutning bemyndigelse til at overdrage bøder til den enkelte spiller, udstedt under kampe. Pågældende kan efter ønske få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling. 

§5
Indmeldelsen sker ved oprettelse af et login på hjemmesiden, www.nordalshk.dk. Her tilmelder spilleren sig det, han/hun ønsker at træne på. Udmeldelsen sker til kassereren og kontingent skal betales for den periode, hvori udmeldelsen sker.

§6
Kontingent: Restancer udover 30 dage medfører slettelse af medlemslisten, og genoptagelse kan finde sted, når kontingentrestancen betales. Bestyrelsen bemyndiges til, i særlige tilfælde, at træffe beslutning om manglende kontingent indbetaling og konsekvenser heraf. Under særlige forhold, som militærtjeneste samt skoleophold, er det ligeledes op til bestyrelsen at træffe særlige aftaler omkring fastsættelse af kontingent under disse omstændigheder.

§7
Foreningens højeste besluttende myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse sker på mail til medlemmer og på hjemmesiden 1 måned før generalforsamlingen finder sted, med henvisning til dagsorden i flg. Vedtægterne.

Dagsorden indeholder følgende:  

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Forelæggelse og godkendelse af budget. 
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent. 
7a Valg af formand. (på valg i lige år)
7b Valg af kasserer. (på valg i ulige år) Det er dog muligt at vælge en kasserer uden for bestyrelsens midte.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (3 på valg i ulige år, 2 i lige år)
9a Valg af bestyrelsessuppleanter. (vælges for 1 år af gangen)
9b Valg af 2 revisorer. (vælges for 1 år af gangen)
9c Valg af revisorsuppleant. (vælges for 1 år af gangen)
10 Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen. Alle valg skal foregå skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det. Stemmeret har alle aktive medlemmer til og med pige/drengespillere, samt forældre til ungdomsspillere op til pige-/drengepuslinge spillere. 1 stemme pr. husstand. Almindeligt stemmeflertal er afgørende for alle på generalforsamlingen behandlede sager, med undtagelse af vedtægtsændringer, der kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal inden for bestyrelsen ønsker det, eller mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling.

§8
 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand, kasserer og 3 øvrige medlemmer. Generalforsamlingen kan vælge en ekstern kasserer, og i så fald består bestyrelsen af formand og 4 andre medlemmer. Desuden udpeger bestyrelsen i deres midte en næstformand og en sekretær. Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år. Der vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 bilagskontrollanter og 1 revisorsuppleant. Formanden er tegningsberettiget i foreningen.

§9
Holdene bliver udtaget af trænerne eller et spillerudvalg, der vælges af spillerne. 

§10 
Bestyrelsen er pligtig til at føre kassebog, medlemsarkiv og forhandlingsbog.
§11
Ingen enkeltmedlemmer eller hold kan træffe økonomiske aftaler uden om bestyrelsen. Der må ikke for nogen enkelte medlemmer eller hold forefindes bank eller sparekassebøger lydende på Nordals Håndboldklub.§12 

Til foreningens opløsning kræves et flertal på mindst ¾ af de fremmødte medlemmer, dog skal mindst halvdelen af foreningens aktive, stemmeberettigede medlemmer være til stede. Opløsningen kan ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højst 3 ugers mellemrum. Generalforsamlingen, som opløser foreningen tager beslutning om foreningens aktiver. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. august 1970.

Revideret på generalforsamlingen den 26.11.1973
Revideret på generalforsamlingen den 18.06.1976
Revideret på generalforsamlingen den 04.04.1979
Revideret på generalforsamlingen den 01.04.1986
Revideret på generalforsamlingen den 05.04.1988
Revideret på generalforsamlingen den 04.04.1989
Revideret på generalforsamlingen den 07.04.1992
Revideret på generalforsamlingen den 22.03.1994
Revideret på generalforsamlingen den 17.02.1997
Revideret på generalforsamlingen den 26.02.2003

Revideret på generalforsamlingen den 27.02.2006

Revideret på generalforsamlingen den 25.02.2008

Revideret på generalforsamlingen den 23.02.2009

Revideret på generalforsamlingen den 22.2.2010

Revideret på generalforsamlingen den 27.2.2012

Revideret på generalforsamlingen den 25.2.2013 
 
 

Seneste nyheder

Kommende events